Algemene Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden. U wordt verzocht deze website niet te gebruiken wanneer u niet akkoord gaat met deze voorwaarden. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door LANXESS AG Corporate Communication (hierna te noemen: 'LANXESS'). Wij behouden ons het recht voor om deze website of de Algemene Gebruiksvoorwaarden, onze Algemene Voorwaarden of onze Verkoop- en leveringsvoorwaarden te beëindigen of geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Wij maken u erop attent dat wij dergelijke wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande aankondiging kunnen aanbrengen. Wij verzoeken u daarom deze voorwaarden opnieuw te bekijken bij uw volgende bezoek aan deze website, om na te gaan of daarin wijzigingen zijn aangebracht.

Afstand van gebruik en profijt

Alle gegevens, documenten en illustraties die op deze website worden gepubliceerd, zijn de exclusieve eigendom van LANXESS. Iedere toestemming om daarvan gebruik te maken wordt verleend op voorwaarde dat de relevante auteursrechtelijke aanduiding op alle kopieën wordt weergegeven, dat gegevens uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt, dat gegevens niet voor commerciële exploitatie worden gebruikt, dat gegevens op geen enkele wijze worden gewijzigd en dat illustraties die van de website worden gehaald uitsluitend in combinatie met de begeleidende tekst worden gebruikt.

Handelsmerken en auteursrecht

Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van de Bayer Groep of de LANXESS Groep, tenzij anders wordt vermeld of anderszins duidelijk is dat rechten van derden in het geding zijn. Ieder ongeoorloofd gebruik van deze handelsmerken of andere materialen is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van auteursrechten, merkenrechten of andere industriële eigendomsrechten.

Beperkte aansprakelijkheid

LANXESS heeft de gedetailleerde informatie die op deze website wordt aangeboden naar beste kennis en overtuiging en als professionele organisatie samengesteld uit interne en externe bronnen. Wij streven ernaar om ons informatieaanbod voortdurend uit te breiden en te actualiseren. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om LANXESS en zijn producten en diensten te presenteren. Wij kunnen echter niet expliciet of impliciet verklaren of garanderen dat de informatie op deze website volledig of juist is. Wij wijzen u er met name op dat deze informatie niet altijd actueel hoeft te zijn. Wij raden u daarom aan om alle informatie die u van deze website haalt te controleren voordat u deze op enigerlei wijze gebruikt. Op deze website gegeven adviezen ontslaan u niet van de verplichting om zelf te controleren of onze meest recente adviezen - met name onze veiligheidsinformatiebladen en technische specificaties - en onze producten geschikt zijn voor de beoogde processen en doelen. Wanneer u met betrekking tot onze producten of diensten advies of instructies nodig heeft, dient u direct contact met ons op te nemen. Gebruikers van deze website verklaren dat zij ermee instemmen dat hun toegang tot de website en de daarop aangeboden inhoud voor eigen risico is. LANXESS en derden die betrokken zijn bij het schrijven, produceren of aanbieden van deze website kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of letsel als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website, of de onmogelijkheid daarvan, of als gevolg van het feit dat u zich op informatie gegeven op deze website heeft gebaseerd.

Websites van derden/links

Deze website bevat links/verwijzingen naar websites van derden. Het aanbieden van dergelijke links betekent niet dat LANXESS de inhoud daarvan goedkeurt. LANXESS aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid of inhoud van dergelijke websites of voor schade of letsel als gevolg van het gebruik van dergelijke inhoud, in welke vorm dan ook. Links naar andere websites worden uitsluitend aangeboden om de gebruikers van onze website van dienst te zijn. De toegang tot dergelijke websites is voor eigen risico van de gebruikers.

Gegevens die u zelf verstrekt

Gebruikers van deze website zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die zij naar LANXESS sturen, alsmede voor mogelijke schendingen van de rechten van derden als gevolg van de verstrekking van dergelijke informatie. Gebruikers geven LANXESS toestemming om dergelijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische analyses of andere gespecificeerde zakelijke doeleinden, tenzij het persoonsgegevens betreft die verder gaan dan master data of gebruiksgegevens (zoals gedefinieerd in artikel 5 en 6 van de Duitse Teledienstedatenschutzgesetz (Wet op de bescherming van persoonsgegevens verstrekt in het kader van telediensten). LANXESS heeft met name het recht om de inhoud van dergelijke berichten, inclusief de daarin vervatte ideeën, uitvindingen, blauwdrukken, technieken en deskundigheid, voor ieder doel te gebruiken, inclusief de ontwikkeling, productie en/of marketing van producten of diensten, en om dergelijke informatie zonder enige beperking te reproduceren en aan derden beschikbaar te stellen.

Internationale gebruikers

Deze website wordt gecontroleerd, geëxploiteerd en geactualiseerd door LANXESS in Leverkusen, Duitsland. LANXESS garandeert niet dat de gegevens die op deze website worden aangeboden ook juist zijn in plaatsen buiten Duitsland, en met name niet dat producten en diensten met hetzelfde uiterlijk, in hetzelfde formaat of op dezelfde voorwaarden beschikbaar zullen zijn. Wanneer u deze website bezoekt vanaf een plaats buiten Duitsland, of inhoud downloadt vanaf een dergelijke plaats, dient u zich ervan bewust te zijn dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om u ervan te verzekeren dat u handelt in overeenstemming met de lokale wetgeving die in die plaats van toepassing is.

De op deze website genoemde producten kunnen in verschillende verpakkingen en in verpakkingen van verschillende omvang en met verschillende opschriften of aanduidingen worden aangeboden, afhankelijk van het land.

In de Verenigde Staten worden de bedrijfsactiviteiten van LANXESS uitgevoerd door de LANXESS Corporation. Klanten in de VS dienen zich tot deze entiteit te richten.

Verkoop van LANXESS Producten

Onze producten worden verkocht in overeenstemming met de huidige versie van onze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Site met login: toegangsrechten 

Wees u zich ervan bewust dat u verplicht bent uw toegangsrechten te beschermen tegen onbevoegd gebruik door derden en dat u zich ervan moet verzekeren dat uw rechten niet zonder uw toestemming door anderen kunnen worden gebruikt.

U moet LANXESS onmiddellijk verwittigen wanneer u kennis krijgt van een schending van de beveiliging met betrekking tot gegevens beschikbaar op de LANXESS-website of wanneer onbevoegde derden uw toegangsrechten hebben verkregen of wanneer u aanwijzingen heeft dat onbevoegde toegang mogelijk zou kunnen zijn.

Toepasselijk recht

Alle juridische vorderingen of procedures in verband met deze website of het gebruik ervan zijn exclusief onderworpen aan Duits recht, behoudens de bepalingen van het internationaal privaatrecht, van het Haags Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken van 1 juli 1964 en van het VN-Koopverdrag van 11 april 1980.

Informatie voor aandeelhouders


LANXESS AG plaatst elektronisch bepaalde niet-Amerikaanse documenten op zijn aandeelhouderswebsite om aanspraak te kunnen maken of behouden op de vrijstelling uit hoofde van SEC (Security and Exchange Commission) Rule 12g3-2(b).

Toekomstgerichte verklaringen

Deze internetsite bevat toekomstgerichte verklaringen. In dergelijke verklaringen worden termen als ‘van mening’, ‘veronderstelt’, ‘verwacht’ en vergelijkbare formuleringen gebruikt. Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke toekomstige resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestatie van ons bedrijf en wat expliciet of impliciet door de genoemde verklaringen wordt gesuggereerd. Voorbeelden van dergelijke factoren zijn:

  • een neergang in de bedrijfscyclus in de sectoren waarin wij actief zijn; nieuwe regelgeving of wijzigingen in bestaande regelgeving als gevolg waarvan onze operationele kosten hoger worden of waardoor onze winstgevendheid op andere wijze wordt aangetast;
  • verhogingen van de prijzen van onze grondstoffen, met name wanneer wij deze kosten niet aan klanten kunnen doorberekenen;
  • het verloren gaan of kleiner worden van de octrooirechtelijke bescherming van onze producten;
  • verplichtingen, met name die opgelopen als gevolg van milieuwetten of een productaansprakelijkheidsprocedure;
  • koersschommelingen en veranderingen in het algemene economische klimaat;
  • en andere factoren die op deze internetsite worden vermeld.

Tot deze factoren behoren ook de kwesties die worden besproken in de openbare rapporten die wij bij de Beurs in Frankfurt hebben ingediend. In het licht van deze onzekerheden dienen lezers zich niet al te zeer te verlaten op de toekomstgerichte verklaringen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het actualiseren of aanpassen van de toekomstgerichte verklaringen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen. Koop/levering: totstandkoming van een overeenkomst

Onze Algemene Voorwaarden en onze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met LANXESS worden gesloten. Ze zijn ook van toepassing wanneer een contractuele partij in zijn bestelling naar eigen algemene voorwaarden verwijst. Door ons een bestelling te sturen, stemt u tegelijkertijd in met alle verdere voorwaarden van LANXESS AG die op de website worden vermeld.

Wanneer u een bestelling plaatst met gebruikmaking van de bestelformulieren die LANXESS op de website ter beschikking stelt, geldt uw bestelling als een aanbod tot koop aan LANXESS totdat de overeenkomst tot stand is gekomen. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer LANXESS u een schriftelijke bevestiging van de bestelling heeft gestuurd.

Wanneer onze bevestiging van een bestelling afwijkt van de gegevens die door u in de bestelling zijn vermeld, moet u de desbetreffende gegevens onmiddellijk schriftelijk corrigeren. Wanneer u dat nalaat, wordt de overeenkomst van kracht op de voorwaarden vermeld in de bevestiging.