2015-03-19

LANXESS haalt beter resultaat in boekjaar 2014 en zet vaart achter herstructurering

  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten stijgt met circa 10 procent tot 808 miljoen euro
  • Groepsresultaat gestegen tot 47 miljoen euro
  • Voorgesteld dividend gehandhaafd op 0,50 euro per aandeel
  • Netto financiële verplichtingen met circa 400 miljoen euro verminderd
  • Optimalisatie van de productienetwerken voor rubber van start: einde van de EPDM-rubberproductie in Marl gepland voor eind 2015
  • Verwachte EBITDA vóór buitengewone baten en lasten voor het eerste kwartaal van 2015: tussen de 210 en 230 miljoen euro
  • Voorzitter van de raad van bestuur Matthias Zachert: “Wij zitten geheel op schema met de herstructurering van LANXESS”

Ondanks de moeilijke markt- en concurrentiesituatie is speciaalchemiegroep LANXESS erin geslaagd om zijn bedrijfsresultaat en groepsresultaat in het boekjaar 2014 flink te doen stijgen. De omzet daalde licht, namelijk met 3,5 procent, tot circa 8 miljard euro, maar de EBITDA vóór buitengewone baten en lasten steeg met 9,9 procent tot 808 miljoen euro. Het groepsresultaat steeg met 206 miljoen euro tot 47 miljoen euro, ondanks de buitengewone herstructureringskosten. Tegelijkertijd heeft LANXESS zijn nettoschuld aanzienlijk teruggedrongen en zijn operationele kasstroom aanzienlijk verhoogd.

 

“Vooral in het licht van de nog steeds moeilijke economische situatie is deze aanzienlijke stijging van het resultaat verheugend. De cijfers weerspiegelen ook de eerste successen van onze herstructurering, waarmee wij geheel op schema liggen”, zei Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG. “Toch is er nog veel werk aan de winkel voor LANXESS weer blijvend op succeskoers ligt. Tijdens het huidige boekjaar zetten wij de systematische uitvoering van ons programma voort en zullen wij de koers voor de toekomst van LANXESS uitstippelen”.

 

Herstructurering in drie fasen verloopt volgens plan

 

In augustus 2014 heeft de groep een herstructureringsprogramma in drie fasen voorgesteld. De eerste fase voor de verbetering van het concurrentievermogen van de operationele en administratieve structuur hield de schrapping van circa 1000 banen over de hele wereld in. Die is nu grotendeels afgerond. De schrapping van ongeveer 500 banen in Duitsland betrof vooral administratieve functies en vond plaats zonder gedwongen ontslagen. Buiten Duitsland werden nog eens 500 banen geschrapt. Voor ongeveer 70 procent van deze getroffen personeelsleden is al een oplossing gevonden. Vanaf eind 2015 zal LANXESS door de maatregelen van de eerste fase ongeveer 120 miljoen euro besparen en vanaf eind 2016 zal dit tot 150 miljoen euro per jaar oplopen.

 

De tweede fase is bedoeld om het operationele concurrentievermogen te verbeteren. De groep heeft nu de eerste maatregelen van deze fase ingevoerd. Zo gaat LANXESS in het licht van de huidige overcapaciteit op de markt voor synthetisch rubber zijn productienetwerken voor ethyleenpropyleendieen-monomeerrubber (EPDM) en neodymiumgebaseerd performancebutadieenrubber (Nd-PBR) herstructureren.

 

De groep wil de productie van EPDM-rubber in de vestigingsplaats Marl (Duitsland) op het einde van 2015 stopzetten. Door het gebrek aan schaalvoordelen en de relatief hoge kosten voor energie en grondstoffen heeft de installatie in Marl het laagste concurrentievermogen van het hele productienetwerk voor EPDM-rubber van LANXESS.

 

In Marl werken momenteel ongeveer 120 mensen. LANXESS gaat onmiddellijk onderhandelingen opstarten met de vertegenwoordigers van de werknemers om in onderling overleg naar aanvaardbare oplossingen voor deze personeelsleden te zoeken. 

 

In de loop van 2016 gaat LANXESS de Nd-PBR-productie concentreren in de vestigingsplaatsen Dormagen en Singapore. De Nd-PBR-fabrieken in Orange (VS) en Cabo de Santo Agostinho (Brazilië) zullen dan uitsluitend produceren voor hun eigen regio. De capaciteit die op die manier vrijkomt in de fabrieken van Port Jérôme (Frankrijk) en Orange (VS) zal in de toekomst gebruikt worden voor de productie van andere types butadieenrubber. Daarnaast gaat LANXESS de benutte capaciteit voor butadieenrubber in Orange reduceren als gevolg van het flexibele installatiemanagement. Er zullen nog slechts drie van de vier productiestraten tegelijkertijd draaien.

 

Na de herstructurering zou LANXESS dan telkens over één installatie voor EPDM-rubber en één installatie voor Nd-PBR-rubber beschikken in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en Europa.

 

De groep rekent voor de herstructurering van de productienetwerken voor EPDM- en Nd-PBR-rubbers in totaal op een verlies van ongeveer 140 banen en circa 55 miljoen euro aan buitengewone kosten. Vanaf eind 2016 verwacht LANXESS hierdoor ongeveer 20 miljoen euro per jaar te besparen.

 

Momenteel worden verdere maatregelen van de tweede fase van de herstructurering uitgewerkt, onder meer voor de optimalisatie van de verkoop en de toeleveringsketen en van de productieprocessen en -installaties. De resultaten daarvan zullen vanaf de tweede helft van 2015 beschikbaar zijn.

 

De derde fase heeft vooral te maken met de verbetering van het concurrentievermogen van de bedrijfsportefeuille, vooral door samenwerkingen in de rubberactiviteiten. LANXESS voert momenteel gesprekken met mogelijke partners, waarover wij mogelijk in de tweede helft van 2015 verslag zullen uitbrengen.

 

Kerncijfers voor 2014: betere resultaten en sterkere balans

 

Ten opzichte van vorig jaar is de omzet van de groep in het boekjaar 2014 met ongeveer 3,5 procent gedaald tot circa 8 miljard euro. Dat had vooral te maken met de lagere verkoopprijzen, voornamelijk in het segment Performance Polymers. De licht gestegen omzetvolumes op groepsniveau volstonden niet om dit effect uit te vlakken.

 

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten klom 9,9 procent hoger dan een jaar geleden tot 808 miljoen euro. Dat stemt overeen met de voorlopige cijfers die eind januari 2015 gepubliceerd werden. Alle segmenten droegen bij tot het betere resultaat. Deze mooie prestatie, ondanks lagere verkoopprijzen, hadden wij meer bepaald te danken aan een lagere kostenbasis, een betere capaciteitsbenutting en gunstige wisselkoerseffecten. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten steeg in de hele groep van 8,9 procent tot 10,1 procent.

 

Het groepsresultaat bedroeg 47 miljoen euro en lag daarmee 206 miljoen euro hoger dan vorig jaar. Dat was vooral het gevolg van lagere bijkomende afschrijvingen. Daartegenover stonden in 2014 echter circa 180 miljoen euro aan buitengewone kosten, die hoofdzakelijk te maken hadden met het herstructureringsprogramma. De winst per aandeel bedroeg 0,53 euro (2013: min 1,91 euro).

 

Zoals eerder aangekondigd, zullen de raad van bestuur en de raad van commissarissen op de algemene vergadering van 13 mei 2015 een dividend van 0,50 euro per aandeel voorstellen. Dat zou een totaal uitkeringsbedrag van ongeveer 46 miljoen euro tot gevolg hebben. Vorig jaar heeft LANXESS eveneens 0,50 euro per aandeel uitgekeerd.

 

De investeringsuitgaven bedroegen tijdens het vorige boekjaar 614 miljoen euro. Dat is iets minder dan het jaar daarvoor (624 miljoen euro). “Wij willen nu al tijdens het lopende boekjaar onze investeringsuitgaven aanzienlijk verlagen tot circa 450 miljoen euro. In 2016 plannen wij om dit steeds op een bedrag tussen de 400 en 450 miljoen euro te houden”, zei Bernhard Düttmann, financieel directeur van LANXESS AG.

 

De operationele kasstroom steeg in een jaar tijd met 156 miljoen euro tot 797 miljoen euro. Dat had vooral te maken met bedrijfsgebonden oorzaken en een daling van het werkkapitaal. De netto financiële verplichtingen waren op 31 december 2014 gedaald tot circa 1,3 miljard euro, ondanks nog steeds hoge investeringsuitgaven, tegenover 1,7 miljard euro op het einde van het boekjaar 2013. Dat was vooral het gevolg van de geslaagde kapitaalverhoging in mei 2014 en het strenge beheer van het werkkapitaal.

 

Bedrijfsresultaten per segment

 

Ten opzichte van vorig jaar is de omzet van het segment Performance Polymers in het boekjaar 2014 met ongeveer 8,0 procent gedaald tot circa 4,1 miljard euro. Dat was vooral toe te schrijven aan de prijsdaling in alle business units als gevolg van de lagere grondstoffenkosten en de aanhoudend moeilijke marktsituatie, en aan de iets lagere omzetvolumes. Ook de wisselkoersen hadden op jaarbasis een licht negatieve invloed op de omzet.

 

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment bedroeg 392 miljoen euro, of bijna 1 procent meer dan vorig jaar. Vooral de aanzienlijk lagere kostenbasis en de gunstige wisselkoerseffecten hadden een positieve invloed op dit resultaat. De lagere verkoopprijzen en de kleinere omzetvolumes hadden hier een negatief effect. Het bedrijfsresultaat van het segment werd bovendien negatief beïnvloed door aanloopkosten voor de EPDM-rubberfabriek in China en een afschrijving van voorraden in het vierde kwartaal.

 

De omzet van het segment Advanced Intermediates bedroeg in het boekjaar 2014 circa 1,6 miljard euro, dus bijna evenveel als een jaar geleden. De hogere omzetvolumes konden daarbij de aanpassing van de verkoopprijzen als gevolg van de lagere grondstoffenprijzen compenseren. Vooral de vraag naar agrochemicaliën evolueerde gunstig.

 

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment klom 5,9 procent hoger tot 303 miljoen euro. Daarbij leidden vooral de hogere omzetvolumes en de daling van de grondstoffenkosten tot een beter resultaat. De aanpassing van de verkoopprijzen had wel een nadelig effect.

 

De omzet in het segment Performance Chemicals steeg in het boekjaar 2014 met 2,9 procent tot ongeveer 2,2 miljard euro. Dat was te danken aan hogere omzetvolumes en iets hogere verkoopprijzen, die een ruime compensatie vormden voor de licht negatieve wisselkoerseffecten.

 

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment lag 18,6 procent hoger dan vorig jaar en bedroeg 274 miljoen euro. Dat was te danken aan hogere omzetvolumes, positieve wisselkoerseffecten, prijsstijgingen en een kostenverlaging door de lagere aankoopprijzen voor grondstoffen. De hogere productiekosten waren dan weer nadelig.

 

Vooruitzichten voor 2015:

 

Voor het boekjaar 2015 gaat LANXESS uit van een blijvend moeilijke concurrentiesituatie, vooral voor synthetisch rubber. De groep verwacht wel dat voor het segment Performance Polymers de vraag vanuit de auto- en bandenindustrie iets zal verbeteren ten opzichte van vorig jaar. Toch vermoeden wij dat de druk op de prijzen, vooral voor EPDM- en butylrubber, zal aanhouden. Voor de lichtgewichtplastics gaat LANXESS uit van een verdere positieve evolutie.

 

Voor het segment Advanced Intermediates verwacht de groep in het huidige boekjaar een sterke vraag vanuit de belangrijkste consumentenindustrieën. De groei voor agrochemicaliën zal vermoedelijk eerder beperkt zijn. Voor het segment Performance Chemicals gaat LANXESS uit van een lichte verbetering van de vraag.

 

Wij verwachten dat de Amerikaanse dollar sterk zal blijven en zich verder volatiel zal ontwikkelen. Waarschijnlijk zal dit leiden tot positieve impulsen voor ons bedrijf. Ook bij de grondstoffen verwacht LANXESS zich aan volatiliteit.

 

Voor het eerste kwartaal van 2015 gaat LANXESS uit van een hogere EBITDA vóór buitengewone baten en lasten dan een jaar geleden, namelijk 210 tot 230 miljoen euro. Daarbij wordt rekening gehouden met 25 miljoen euro aanloopkosten voor de EPDM-rubberfabriek in Changzhou (China) en de Nd-PBR-rubberfabriek in Singapore.

 

Voor het hele boekjaar 2015, dat verder beheerst zal worden door de herstructurering, verwacht LANXESS een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten te behalen die vergelijkbaar is met vorig jaar. Deze prognose houdt rekening met de verwachte kostenbesparingen door de herstructurering, maar ook met de eerder genoemde aanloop- en stilleggingskosten voor de nieuwe fabrieken in Azië. De groep rekent voor 2015 en 2016 op een totaal van ongeveer 100 miljoen euro aan stilleggingskosten.

 

Zoals de vorige jaren zal LANXESS in het persbericht over het eerste kwartaal van 7 mei 2015 een meer gedetailleerde prognose voor het lopende boekjaar geven.

 

 

Kerncijfers voor het hele boekjaar 2014

(cijfers in miljoen euro)
 

 

Heel 2013

Heel 2014

Wijziging in procent

Q4 2013

Q4 2014

Wijziging in procent

Omzet

8,300

8,006

-3.5

2,014

1,904

-5.5

EBITDA vóór buitengewone baten en lasten

735

808

9.9

176

154

-12.5

EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten (in procent)

8.9

10.1

 

8.7

8.1

 

Groepsresultaat

-159

47

>100

-204

-68

66.7

Winst per aandeel (EUR)

-1.91

0.53

>100

-2.45

-0.74

69.8

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2014 een omzet van 8 miljard euro en telt momenteel circa 16.600 personeelsleden in 29 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 52 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van kunststoffen, rubbers, halffabricaten en chemische specialiteiten. LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en DJSI Europe) en FTSE4Good.

 

Keulen,                 19 maart 2015

dae                        (2015-00012)

 

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten die gebaseerd zijn op veronderstellingen en voorspellingen van dit ogenblik die opgesteld zijn door het bestuur van LANXESS AG. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke toekomstige resultaten, de financiële toestand, de evolutie of de resultaten van het bedrijf en de hier gegeven schattingen. Het bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich om deze vooruitblikkende uitspraken te actualiseren of deze aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

 

 

 

 

  • Gallery