2019-11-13

LANXESS wordt tegen 2040 klimaatneutraal

  • Eerste grote projecten ter verlaging van de CO2eq-uitstoot lopen in België en India
  • Koolstofvoetafdruk wordt criterium voor toekomstige groei
  • Onderzoek spitst zich toe op klimaatneutrale proces- en technologische innovaties

Keulen – Speciaalchemiebedrijf LANXESS heeft een ambitieuze doelstelling voor klimaatbescherming vastgesteld: tegen 2040 wil de Groep klimaatneutraal worden en zijn uitstoot van broeikasgassen van momenteel zo’n 3,2 miljoen ton CO2eq wegwerken. Al tegen 2030 wil LANXESS de uitstoot met 50 procent verminderen ten opzichte van vandaag tot ongeveer 1,6 miljoen ton CO2-equivalent.

 

“In het Klimaatverdrag van Parijs heeft de wereldgemeenschap besloten om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan twee graden. Daarvoor moeten alle betrokkenen enorme inspanningen leveren. Met onze nieuwe doelstelling om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn, nemen wij onze verantwoordelijkheid als multinationale speciaalchemiegroep op. Tegelijkertijd worden wij in de toekomst voor onze klanten een nog duurzamere partner,” stelt Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG. Hij wijst ook op de daling van de kosten op lange termijn door het efficiëntere gebruik van hulpbronnen, want “Klimaatbescherming is een business case,” aldus Zachert.

 

Duidelijke strategie voor verlaging van de uitstoot


Om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn hanteert LANXESS een strategie met drie pijlers:

 

Projecten met een grote klimaatimpact op gang brengen:
LANXESS gaat de komende jaren bijzondere projecten opstarten die leiden tot een aanzienlijke vermindering van broeikasgassen. Zo bouwt de Groep in Antwerpen momenteel een installatie voor het ontbinden van lachgas of distikstofxyde. De nieuwe installatie wordt in 2020 in bedrijf genomen en zal de uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met zo’n 150.000 ton CO2eq verminderen. Na een tweede uitbreidingsfase in 2023 zal de CO2eq-uitstoot nog eens met 300.000 ton dalen.

 

Daarnaast schakelt LANXESS voor de energievoorziening in zijn vestigingen in India volledig over op hernieuwbare energiebronnen. De Groep breidt daar de energievoorziening door biomassa en zonne-energie enorm uit en zal in de toekomst geen steenkool en gas meer gebruiken. Daardoor daalt de CO2eq-uitstoot vanaf 2024 nog eens met 150.000 ton. Met deze projecten en andere maatregelen verlaagt LANXESS zijn totale CO2eq-uitstoot tegen 2025 met 800.000 ton, wat gepaard gaat met een investering van  100 miljoen euro.

 

  • De uitstoot loskoppelen van de groei:
    LANXESS zit op groeikoers. Maar ondanks de stijgende productievolumes moet de uitstoot van broeikasgassen in de afzonderlijke business units dalen. Naast technische efficiëntiemaatregelen spelen ook gewijzigde governance-instrumenten een rol. Zo wordt de invloed op de koolstofvoetafdruk een beslissingscriterium voor investeringen bij organische groei en overnames. Business units die hun uitstoot van broeikasgassen meer dan gemiddeld doen dalen, krijgen daardoor een rechtstreeks financieel voordeel. Bovendien zal de CO2eq-reductie een waarderingscriterium worden in het bonussysteem van het topmanagement.

  • Proces- en technologische innovaties versterken:
    Om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn, herziet LANXESS talrijke bestaande productieprocessen. Zo zal de Groep zijn zogenaamde Verbundstructuren verder verbeteren, onder meer op het vlak van warmte-uitwisseling tussen de bedrijven of de zuivering van afgevoerde lucht. Andere procedures moeten eerst nog op industriële schaal ontwikkeld worden. Daarom spitst de Groep zijn onderzoek sterker toe op klimaatneutrale proces- en technologische innovaties.


Voor klimaatneutraliteit is ondersteuning van het beleid nodig


LANXESS acht zich gebonden door het Klimaatverdrag van Parijs, meer bepaald door de daarin geëiste verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Voor Zachert dragen de industrie en de overheid daarbij samen verantwoordelijkheid: “Met ons klimaatinitiatief doen wij de beleidsmakers een aanbod. Dat kunnen wij echter pas realiseren als het beleid ook de juiste randvoorwaarden creëert.” Met het oog op de lopende wetgevende procedure ter goedkeuring van het Duitse klimaatpakket zegt Zachert: “Ons engagement voor klimaatbescherming mag ons concurrentievermogen niet in gevaar brengen. Daarmee moet de overheid rekening houden wanneer zij het klimaatpakket concreet uitwerkt.”

 

Volgens Zachert is het vooral belangrijk om te voorkomen dat de industrie in de huidige Europese emissiehandel dubbel belast zou worden door nationale systemen. Dat is nog het geval in het huidige wetsontwerp over een nationaal emissiehandelssysteem voor brandstofemissies in Duitsland. “Op korte termijn hebben wij weer concurrerende energieprijzen nodig. Op lange termijn zullen wij pas substantiële klimaatneutrale oplossingen kunnen aanbieden als er ook voldoende hernieuwbare energie beschikbaar is tegen redelijke prijzen voor de industrie.”

 

Bovendien zouden vergunningsprocedures eenvoudiger en sneller moeten worden en de financiële en fiscale structuren voor toekomstige investeringen moeten worden verbeterd. “Hiervoor zijn wij in gesprek met politieke beleidsmakers en wij zullen graag onze expertise inbrengen in het politieke beleidsvormingsproces,” aldus Zachert.

 

50 procent minder broeikasgassen sinds de oprichting van LANXESS

 

LANXESS heeft sinds zijn oprichting flinke vorderingen geboekt op weg naar klimaatvriendelijkheid. Van 2004 tot 2018 heeft de Groep zijn uitstoot van broeikasgassen gehalveerd, van ongeveer 6,5 miljoen ton tot zo’n 3,2 miljoen ton CO2eq. Een aanzienlijke bijdrage daartoe is afkomstig van de in 2009 in bedrijf genomen installatie voor de vermindering van lachgas in het Duitse Krefeld-Uerdingen. Het project heeft vele onderscheidingen gekregen, onder andere in de wedstrijd “365 plaatsen in het land van de ideeën” en in de “VCI Responsible Care Award van Noordrijn-Westfalen”. Daarnaast heeft de speciaalchemiegroep in zijn vestigingen wereldwijd talrijke projecten ter verlaging van de uitstoot gerealiseerd en steunt hij lokale initiatieven tegen de klimaatverandering. LANXESS heeft vandaag al zijn vroegere doelstellingen bereikt, namelijk de verbetering van de energie-efficiëntie in combinatie met de vermindering van zowel de CO2-uitstoot als de uitstoot van vluchtige organische verbindingen met telkens 25 procent ten opzichte van 2015.

 

Voor het meten van de klimaatrelevante uitstoot bekijkt LANXESS de uitstoot van de in het Kyotoprotocol gedefinieerde broeikasgassen en het houdt rekening met hun effect als broeikasgas vergeleken met koolstofdioxide (CO2-equivalent). Daarbij neemt de speciaalchemiegroep in zijn berekening zowel de uitstoot door de eigen productie (scope 1) als die van externe energiebronnen (scope 2) in aanmerking.

 


Meer op www.climateneutral2040.com

 

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2018 een omzet van 7,2 miljard euro en telt momenteel zowat 15.500 personeelsleden in 33 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 60 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van chemische halffabricaten, additieven, chemische specialiteiten en kunststoffen. LANXESS is lid van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en FTSE4Good.

 

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, inclusief veronderstellingen, meningen, verwachtingen en visies van het bedrijf of citaten daarover uit externe bronnen. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke resultaten, de financiële toestand of de bedrijfsevolutie van LANXESS AG en de hier gegeven of geïmpliceerde schattingen. LANXESS AG garandeert niet dat de veronderstellingen die aan de basis liggen van deze toekomstgerichte uitspraken vrij zijn van fouten. Het neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de uitspraken die in deze presentatie worden gegeven in de toekomst juist zullen blijken of dat de voorspelde ontwikkelingen zich ook werkelijk zullen voordoen. Er wordt geen enkele uitspraak gedaan of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot om het even welke informatie, schattingen, doelstellingen en meningen in dit document en u mag hier op geen enkele manier op vertrouwen. LANXESS AG is geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten, vergetelheden of onjuistheden hierin. Bijgevolg neemt ook geen enkele vertegenwoordiger van LANXESS AG, van één van de bedrijven of van één van de organen van de Groep of deze bedrijven enige aansprakelijkheid op zich die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document.

 

  

 

  • Gallery